loading

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت رنگین ذوب سپاهان از سال 1380 برای اطمینان از تحقق الزامات کیفی مورد نظر مشتری با هدف بهبود مستمر فرآیندها سازمان و افزایش کیفیت محصولات شرکت فعالیت خود را آغاز کرد . این واحدبا تکیه بر نیروهای کارشناس و متخصص خود موفق به استقرار وپیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیتISO9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001;2018، سیستم مدیت کیفیت تامین کنندگان نفت وگاز، پتروشیمی ISO/TS29001;2018،سیستم مدیریت جوش ISO3834:2005، سیستم مدیریت بازرسیISO17020;2012 از شرکت GCS انگلستان و سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری ISO/TS 10004 2018 از شرکت GLآلمان، استاندارد انطباق اروپایی CEاز شرکت QALانگلستان گردیده است .این واحد در تلاش است با بکارگیری اصول استانداردهای در دستیابی به چشم انداز و اهداف متعالی شرکت را یاری نماید.

توسعه و بازسازی زیر ساخت های لازم و مناسب و ایجاد قابلیت های ضروری در شرکتهای تابعه همراه با دریافت و توسعه فن آوری و دانش فنی جدید در طراحی، ساخت و تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه،به خاستگاه هویت استاندارد در موارد زیر در شرکتهای تابعه پرداخته می شود:

 • مراقبت از بازار و رقابت پذیری
 • مراقبت از سلامت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست
 • مراقبت از حقوق، کرامت و نیاز های مشتری و بهره بردار

شرح وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

استاندارد سازی

 • لحاظ و بکار گیری استاندارد ها و الزامات مرتبط کاری در رابطه با طراحی ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری ، بهره برداری و پشتیبانی محصولات و ارائه خدمات، و ایجاد توانمندی های ضروری و زیر ساخت مناسب برای استاندارد سازی های لازم
 • پیاده سازی یک نظام یکپارچه استاندارد سازی برای افزایش سطوح توانمندی ها، فن آوری ها، دانش، روش ها و رویه ها، عملکرد محصول و بهینه سازی و بهبود خدمات ارائه شده.
 • حصول اهداف استاندارد از طریق بکارگیری فرآیند پیوسته ، یکپارچه و پویای استاندارد سازی در شرکت در روند و نیل به رشد و بلوغ سازمانی که دربر گیرنده تمامی حوزه های سازمان باشد.
 • تدوین ، تکوین ، استقرار و ارزیابی الزامات مورد نظر در شرکت به منظور ارائه راه حل ها برای مسائل مشترک و تکرار پذیر، ایجاد نظم و انضباط، گذر از مسیر علم ، تجربه و فناوری در مدیریت سازمان با اجماع و مشارکت باور و عمل.
 • مستند سازی در کلیه مراحل کاری (ایده تا محصول) و استاندارد سازی از مرحله نخستین ( تعریف مفهومی یک محصول در پاسخ به نیاز) تا مرحله رها سازی ( عملیاتی شدن محصول) می بایست بعنوان یک پروژه و فرآیند .
 • برای دستیابی به فرهنگ و اهداف استاندارد اجرای برنامه های ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، بویژه آموزش های تخصصی و تدوین نظام نامه ها، دستور العمل ها و نشریات مرتبط با مشارکت بهره برداران.
 • لحاظ استاندارد های زنجیره ارزش ساز: پیش بینی نیاز – اندیشه و انگاره – ایده ، طراحی ساخت و تولید ، تست و تحویل و بهره برداری و پایش برای رسیدن به کیفیت مطلوب و چشم انداز بهبود .

کیفیت

 • تدوین ، و اجرای برنامه های اعتلای تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان در تمامی حوزه های فعالیت شرکت ، اعم از تصویب سفارشات، توسعه و گسترش ، برنامه ریزی و پیش خور نمودن منابع بودجه نویسی، ساز برگ و فرآیندهای سازمانی و تعاملات با مشتری ، در خصوص : نیازها ، اندیشه و انگاره ایده، طراحی ، ساخت و تولید، تست و تحویل و بهره برداری برای نیل به کیفیت مطلوب و چشم انداز بهبود.
 • ارتقا یافتن ویژه گی های یک محصول که موجب توانایی آن در تأمین نیازها و الزامات معین ذکر شده یا ضمنی می شود.
AllEscort